sokolik

1. Vstupem do dětského klubu (DK) uznávají návštěvníci provozní řád dětského klubu Sokolík.

2. Informace o otevírací době jsou vyvěšeny v DK, na naší internetové stránce http://sokolikpribram.cz, http://sokolpribram.cz/detsky-klub-sokolik, Instagramu a na Facebooku (otevírací doba: Po – Pá 8.30 – 12.00 dětská herna s programem dle aktuálního rozvrhu hodin); Všeobecný provoz v centru nebo v částech zařízení může být dočasně omezen.

3. Řízený program v DK je určen pro děti ve věku 6m. až 4 roky.

4. Všechny děti mají přístup do DK jen v doprovodu dospělé osoby, která za ně plně odpovídá po celou dobu pobytu.

5. Při vstupu každý doprovod zapíše celé jméno a příjmení dítěte/dětí a zaplatí vstupné dle platného ceníku. Dle aktuální epidemiologické situace písemně doplní další informace  (telefonní číslo atd.).

6. V celém prostoru DK je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky.

7. Do prostoru DK platí zákaz vstupu zvířat.

8. Po celou dobu v DK dbejte základních hygienických pravidel

9. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození DK nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.

10. Své svršky a obuv odkládejte na věšáky a do botníku u vchodu. Nenechávejte věci ležet nikde na zemi.

11. Vstup do prostor DK je možný pouze v přezůvkách, ponožkách či s čistými návleky.

12. Do DK mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou (včetně rýmy, průjmu, nevolnosti apod.) či v karanténě.

13. V případě, že kdokoliv z návštěvníků či personálu Sokolíka absolvuje test na covid-19 s pozitivním výsledkem, neprodleně opustí prostory DK!

14. Maminky, nevoďte do centra ani děti s podezřením na začínající nemoc! Trpí-li Vaše dítě alergickou rýmou nebo kašlem, noste sebou lékařské potvrzení.

15. Do DK mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém či páchnoucím ošacení.

16. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu pobytu v DK. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním tedy plně zodpovídá doprovázející osoba.

17. Do hracího prostoru, vymezeného kobercem, je přísně zakázáno nosit jídlo a pití (platí pro děti i pro rodiče).

18. Každý rodič, v čase a místě k tomu určeném, krmí svým jídlem pouze své dítě a po svém dítěti také jídlo uklízí. Nenechávejte jídlo na stolech.

19. Do kuchyňky mají přístup pouze zaměstnanci DK. Pokud budete potřebovat připravit jídlo či pití, uložit věci do lednice apod. obraťte se prosím na ně.

20. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Na nočník děti vysazujte také pouze v prostorách tomu určených.

21. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dbejte na to, aby se děti k vybavení centra chovaly šetrně.

22. Buďte tolerantní k „vzájemnému poznávání dětí“. Dejte pozor na to, aby vaše dítě jinému neublížilo.

23. Návštěvníci DK jsou povinni respektovat připomínky či nařízení personálu DK. S případnými problémy či komplikacemi se rovněž obracejte na tyto osoby.

24. Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád, případně svým chováním ohrožují ostatní návštěvníky DK, může personál DK napomenout a po následném neuposlechnutí vykázat bez náhrady vstupného.

25. Fotografie a videa pořízená cvičiteli mohou být použity za účelem marketingu (prezentace na webu, sociálních sítích apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. V případě, že si to rodič výslovně nepřeje, informuje příslušné cvičitele.

 

Děkujeme za dodržování těchto pravidel a přejeme příjemný pobyt v našem dětském klubu Sokolík